ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตำบลโนนทัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ติดต่อ 09 4265 5145
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ 08 0189 1097 และ 08 9278 2489