ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

Post Image

1.1 ที่ตั้ง 

ตำบลโนนทัน อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดหนองบัวลำภู  อยู่ห่างจากตัวจังหวัด  11 กิโลเมตรมีจำนวนหมู่บ้าน  10 หมู่บ้าน  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตั้งอยู่      บ้านห้วยเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 10    ตำบลโนนทัน    อำเภอเมือง    จังหวัดหนองบัวลำภู

          อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน     ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลน้ำพ่น      อำเภอหนองวัวซอ         จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลหมากหญ้า    อำเภอหนองวัวซอ         จังหวัดอุดรธานี 

ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลหนองอ้อ   อำเภอหนองวัวซอ         จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง                จังหวัดหนองบัวลำภู

          1.2 พื้นที่

          ตำบลโนนทันมีพื้นที่ทั้งสิ้น    79   ตารางกิโลเมตร หรือ    49,812.5      ไร่   แยกเป็น

พื้นที่การเกษตร                23,951   ไร่          หรือประมาณ    39   ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ป่าไม้                      4,015     ไร่         หรือประมาณ    6.5  ตารางกิโลเมตร

พื้นที่อยู่อาศัย                  8,000     ไร่          หรือประมาณ    12   ตารางกิโลเมตร

พื้นที่สาธารณะประโยชน์ , ทางหลวง ,ทหาร    พื้นที่นิคมสร้างตนเอง  13,810   ไร่

                                                         หรือประมาณ    20   ตารางกิโลเมตร

More

สภาพทางเศรษฐกิจ

Post Image

           อาชีพ

                    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร   คือ  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย  เครื่องปั้นดินเผา  และรับจ้างทั่วไป  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่หลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของตำบลโนนทัน  คือ  มันสำปะหลัง,  อ้อย,  ข้าว,  มะเขือเทศ,  ลำไย,  มะขาม,  มะม่วง  และพืชผักทางการเกษตร

           หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

-  ธนาคาร                          -                  แห่ง

-  โรงแรม                           -         แห่ง

-  ปั้มน้ำมันและก๊าซ                3                 แห่ง

-  โรงงานอุตสาหรรม              3                 แห่ง

-  โรงสี                                        7                 แห่ง

-  ร้านอาหาร                       1       แห่ง

-  ร้านค้า                            40                แห่ง

-  ร้านขายอาหารตามสั่ง           4        แห่ง

 -  ร้านซ่อมยานยนต์                        8        แห่ง

สภาพทางสังคม

Post Image

           การศึกษา   (ข้อมูล ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2557)

                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน มีสถานที่การศึกษา แยกได้ดังนี้

                      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   มีอยู่ 2 แห่ง คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านถ้ำกลองเพล  ม.4  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  92  คน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 9  จำนวน  47  คน

                     -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีอยู่  3 แห่ง คือ

                                          1. โรงเรียนบ้านโนนทัน             ตั้งอยู่  บ้านโนนทอง  ม.2  มีนักเรียน   144  คน 

                                          2. โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา          ตั้งอยู่  บ้านอ่างบูรพา ม.5  มีนักเรียน    67  คน 

                                          3. โรงเรียนบ้านภูพานคำ           ตั้งอยู่  บ้านภูพานคำ  ม.7   มีนักเรียน   72  คน

  -  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ( ป.1  ป.6  และ   ม.1  ม.3 )  จำนวน   1 แห่ง  คือ

1. โรงเรียนร่มเกล้า   ตั้งอยู่ บ้านห้วยเดื่อ   ม.6 

      - ก่อนประถมศึกษา           จำนวน     102   คน

      - นักเรียนประถมศึกษา       จำนวน     298   คน

      - มีนักเรียนชั้นประถมศึกษา  จำนวน     400  คน     

                           - ศูนย์ การเรียนชุมชน    1   แห่ง  คือ

1. ศูนย์การเรียนชุมชน ประจำตำบลโนนทัน   ตั้งอยู่ที่  โรงเรียนร่มเกล้า  ตำบลโนนทัน

  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน         10              แห่ง

More

การบริการขั้นพื้นฐาน

                 

                          การคมนาคม

                       -   ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ปัจจุบัน ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง  ทั้งหมด  ทางเชื่อมระหว่าง  บ้านอ่างบูรพา  บ้านภูพานคำ ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 2 กม. และยังเป็นถนนลูกรัง   3  กม.  และถนนเชื่อมทางลัดระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนทัน  อ่างบูรพา  ระยะทาง  5 กม. บ้านถ้ำลองเพล  บ้านห้วยเดื่อ ระยะทาง 2 กม. เป็นถนนลูกรัง และบ้านโนนทอง  บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองอ้อ อ.หนองวัวซอ ระยะทาง 2 กม.

                      -    ถนนภายในหมู่บ้าน แยกรายละเอียด  ตามหมู่บ้านได้

                             1. บ้านโนนทัน  ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเกือบทั้งหมู่บ้านยังเหลืออีกจำนวน  2   ซอย  ที่เป็นถนนลูกรัง รวมระยะทาง  ประมาณ  350 เมตร

                             2. บ้านโนนทอง ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบทั้งหมู่บ้านยังเหลือ ถนนสายด้านหลัง  ของหมู่บ้านที่ยังเป็นถนนลูกรัง  ระยะทาง ประมาณ  1,000  เมตร

                             3. บ้านโค้งสวรรค์ ถนนภายในหมูบ้านเป็นถนนลูกรังทั้งหมด ระยะทาง ประมาณ   700 เมตร

                             4. บ้านถ้ำกลองเพล ถนนสายผ่านกลางบ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนถนน  แยกย่อย  ตามซอยภายในหมู่บ้าน  ยังเป็นถนนลูกรัง  ระยะทาง ประมาณ  2 กม.

                             5. บ้านอ่างบูรพา ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางผ่านกลางหมู่บ้าน ถนนตามซอย และถนนรอบหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง   ระยะทาง ประมาณ  1,500  เมตร                    

                             6. บ้านห้วยเดื่อ ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบทั้งหมดคงเหลือแต่ถนนที่ขึ้นวัดภูน้อยที่เป็นถนนลูกรังไม่มีบ้านชาวบ้านอาศัยอยู่ระยะทางประมาณ 500 เมตร

                             7. บ้านภูพานคำ  ถนนผ่านกลางหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง และถนนตามซอยภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังทั้งหมด  ระยะทางประมาณ  1,500 เมตร

                             8.   บ้านหนองบัวเหนือ  ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามเส้นทางหลักภายในหมู่บ้าน แต่ยังคงเหลือ ถนนสายหลักภายในหมู่บ้านที่ยังเป็นถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ  750  เมตร

                             9.   บ้านห้วยเดื่อเหนือ  ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกือบทั้งหมดคงเหลืออยู่ 1 เส้น ระยะทางประมาณ  300 เมตร

                             10.   บ้านห้วยเดื่อพัฒนา   ถนนภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นสายหลัก   เป็นถนนคอนกรีต แต่ยังเหลือถนนตามซอยภายในหมู่บ้านที่ยังเป็นถนนลูกรัง  ระยะทาง ประมาณ 900 เมตร

More

ข้อมูลอื่น ๆ

Post Image

           ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

          ทรัพยากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  คือ  แหล่งน้ำภูเขา   โดยเฉพาะภูหินลาดช่อฟ้า  รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง  รวมทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่ทำให้เกิดแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง  ซึ่งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่ทำให้เกิดแหล่งน้ำธรรมชาติ     ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง  คือ   หินใต้ดินที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมซึ่งผ่านการสำรวจจากสถาบันต่าง ๆ เรียบร้อยแล

More

ศักยภาพในตำบล

          1.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

          1.1 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ทั้งหมด      24       คน

                              - นายก อบต.                       1        คน

                              - รองนายก อบต.                    2        คน

                             - เลขานุการ นายก อบต.           1        คน

                             - สภาฯ/สมาชิกสภา อบต.          20      คน

          1.2  บุคลากร พนักงาน/ลูกจ้าง   ทั้งหมด           39      คน

                             - ปลัด อบต.                                  1        คน

                             - รองปลัด อบต.                              1        คน

                             - ผู้อำนวยการกองคลัง                       1        คน

                             - ผู้อำนวยการกองช่าง                        1        คน

                             - นักบริหารงานสาธารณสุข                  1        คน

                             - นักบริหารงานทั่วไป                        1        คน       

                             - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี              1        คน

                             - เจ้าพนักงานพัสดุ                            1        คน

                             - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                  1        คน

                             - ช่างโยธา                                    1        คน

                             - นักพัฒนาชุมชน                             1        คน

                             - นักวิชาการศึกษา                           1        คน     

                             - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน      -         คน

                             - เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว          -         คน

                             - บุคลากร                                     1        คน

                             - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                 1        คน

                             - เจ้าหน้าที่ธุรการ                            1        คน

                             - ครูผู้ดูแลเด็ก                                 2        คน

                             - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                          3        คน  

                             - พนักงานจ้างตามภารกิจ                    10      คน

                             - พนักงานจ้างทั่วไป                          7        คน

                             - พนักงานจ้างเหมา                          5        คน

          1.3  ระดับการศึกษา (เฉพาะพนักงานส่วนตำบล)

                             - ระดับปริญญาโท                            7        คน

                             - ปริญญาตรี                                  15      คน

                             - อาชีวศึกษา                                  10      คน

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

Post Image

                    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งห่างไกลจากตัวจังหวัดหนองบัวลำภู 11 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันมีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับภูเขา มีศักยภาพในการทำการเกษตรสูง เช่น ผลผลิตจากการทำไร่อ้อยและสวนผลไม้ ซึ่งเหมาะสำหรับการเกษตรมากกว่าอย่างอื่น เพราะมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร  อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ มากมาย อันได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติ คือ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และภูหินลาดช่อฟ้า, แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางศาสนา คือ วัดถ้ำกลองเพล, แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ คือ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ และพิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปี และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ คือ หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์ ซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีการอนุรักษ์กรรมวิธีการปั้นแบบโบราญ คือ กรรมวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโดยการใช้ไม้ทุบ

ข้อดีของพื้นที่

Post Image

         ข้อได้เปรียบในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่

                    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขา เหมาะแก่การปลูกไม้ผลทางเศรษฐกิจและเป็นที่ราบลุ่มบางแห่งเหมาะแก่การทำนา แต่จุดเด่นที่สำคัญ มีแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

          วัดถ้ำกลองเพล

                    เป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด  ในบริเวณวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบ  มีถ้ำซึ่งมีกลองโบราณ สองหน้า  และพระพุทธบรรทรนิมิตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาจำหลักในก้อนหิน  วัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานของพระอาจารย์หลวงปู่ขาว อนาลโย  พระวิปัสสนาสายพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ  หลวงปู่ขาวเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๔๓๑  ปีชวด  ที่บ้านบ่อชะแนง  ตำบลหนองแก้ว  อำเภออำนาจเจริญ  (ปัจจุบันเป็นจังหวัด)  ได้มาจำพรรษาอยู่กับธรรมชาติที่วัดถ้ำกลองเพล  เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๐๑  จนกระทั่งมรณภาพในปี พ.ศ.๒๕๒๖  สิริรวมอายุได้  ๙๕ ปี ๕ เดือน  อยู่ในเพศบรรพชิตถึง  ๕๗  พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวเมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๗  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมพิธี   ปัจจุบันได้สร้างพิพิธภัณฑ์รวบรวมเครื่องอัฐบริขาร  และปั้นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ขาวไว้เป็นที่ระลึกและสักการะบูชาของศาสนิกชนทั่วไป

                    วัดถ้ำกลองเพล  ตั้งอยู่บ้านถ้ำกลองเพล  หมู่ที่ 4  บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๐  เส้นทางหนองบัวลำภู-อุดรธานี  ออกจากตัวเมืองไปทางอุดรธานี  ๑๓  กิโลเมตร  เลี้ยวขวาเข้าไปอีก  ๒  กิโลเมตร  สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสายหนองบัวลำภู-อุดรธานี

More