วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-2314N ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ (สำนักปลัด) ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464N และเครื่องถ่ายเอกสารสี ยี่ห้อ SHARP รุ่น DX-2000U ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแยกทางหลวงหมายเลข 210 - วัดถ้ำกองเพล ตำบลโนนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังเก็บน้ำพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้าง๋ซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินตำบลโนนทัน(เสื้อ ,กางเกง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง