วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนงวดประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างวังน้ำเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชีบน องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งเด็ก ศพด. อบต.ภูแลนคา ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำและเครื่องดื่ม โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. 103 - 001 สายบ้านแก้งยาว-บ้านสามพันตา ตำบลภูแลนคา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 26 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง