วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มล. จำนวน 9,820 กล่องๆละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายภายปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงาน เก็บขนและกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เลขที่ครุภัณฑ์ 461-55-0011 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง