วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ประจำเดือน ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตรและน้ำดื่มแบบถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับบอน บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลภูแลนคา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,306 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลน อำเภอบ้านเขว่้า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 416-56-0018 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุดสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลภูแลนคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิยทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ร่างข้อบัญญัติฯปี พ.ศ. 2564 และข้อบัญญัติฯปี พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง