วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 416-56-0018 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุดสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลภูแลนคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิยทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ร่างข้อบัญญัติฯปี พ.ศ. 2564 และข้อบัญญัติฯปี พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 416-53-0001 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง