วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติกปากกว้างขนาด 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังปั้มน้ำมัน พีที หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 3 บ้านโค้งสวรรค์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.พร้อมขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ขนาด 2 นิ้ว หมุ่ที่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา (ท่อเมนต์) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเดื่อพัฒนา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำกลองเพล หมู่ 4 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง