วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง และค่าจ้างเหมาจัดทำเวทีกลาง ตามโครงการเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
เช่าค่าเช่าเต็นท์โดม ตามโครงการเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงเหลี่ยมพร้อมฝาปิด ขนาดความจุ 240 ลิตร สีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด 0.50x0.50 เมตร ยาว 75 เมตร พร้อมขุดลอกร่องระบายน้ำ ซอยห้วยเดื่อพัฒนา หมู่ 9 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ๋ากกแต้ หมู่ 7 บ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร (พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวน 2เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา สารส้ม-ก้อนใหญ่ คลอรีน 65% กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ครุภัณฑ์ เลขที่ 054-59-005 และ 054-59-006 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง