วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ ตู้เย็น 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอัคฮาด หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 351.00 ตร.ม. ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองแวงกุดโสน หมู่ที่ 3 บ้านโค้งสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม. ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแก้ววิชัย หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็กตระแกรงซอยศรีชมชื่น หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง