วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป (รางรูปตัวยู) สายข้างหนองบัวใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนทัน และโครงการวางท่อระบบน้ำทิ้งระบบประปาหมู่บ้านบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัวในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูป (รางรูปตัวยู) สายกลางบ้านแยกซอยหนองขุ่น หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ รถยนต์อีซูซุ ทะเบียน 80-6420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง