วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการแก้ไขปัญหาถนนทรุดและท่อชำรุด หมู่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้รถขุดตีนตะขาบขนาด 95-128 เป็นจำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลผ่านหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก-3066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องยนต์รถไถเดินตาม (เครื่องยนต์ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแก้ไขปัญหาร่องระบายน้ำบ้านโนนทัน หมู่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนน้ำเสียไหลลงบริเวณหน้าบ้าน หมู่10 บ้านห้วยเดื่อพัฒนา ตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำทะเบียน บก-๓๐๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง