วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในงานกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย ใบเสร็จน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคำน้ำส้ม - เชื่อสายสีรุ้ง หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มเกล้า หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟาร์มวัว หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง