วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาซอยศรีพล บ้านห้วยเดื่อเหนือ หมู่๙ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำหรับใช้เป็นห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขุดลอกฝายบ้านฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 7 บ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่ลานจอดรถแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในตำบลโนนทัน จำนวน 13 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างโครงการต่อเติมรางน้ำฝนหลังคาตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างโครงการขุดเจาะบ่บาดาล(แบบปิด) ขนาด dia 6 นิ้ว หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง