วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2567 มีพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-2314N จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ (สำนักปลัด) ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464N และเครื่องถ่ายเอกสารสี ยี่ห้อ SHARP รุ่น DX-2000U ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Xerox WorkCentre 7835 จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในงานกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง