วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถ้ำกลองเพล หมู่ 4 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดภูน้อย-เชื่อมบ้านถ้ำกลองเพล หมู่ 4 โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวเดิม บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 6 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตประจำหมู่บ้าน (ศาลปู่) บ้าห้วยเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูป(รางรูปตัวยู) พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ 9 และโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตั๋วตลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายหน้าศาลากลางบ้าน หมู่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยเดื่อพัฒนา หมู่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการถมดินสร้างลานจอดรถบริเวณศาลาฌาปณสถานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง