วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ประดับ ตกแต่งสถานที่จัดงานและเตรียมท่าน้ำสำหรับลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ,เวทีกลางและไฟเวที จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลโนนทัน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขนขยะ ทะเบียน 81-4663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อดำเนินการปรับถนนลูกรังภายในตำบลโนนทัน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตั๋วตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ย จำนวน 22 เส้น ภายในเขตตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์กระเช้ายี่ห้อ ฮีโน่ สีส้ม ทะเบียน 81-2971 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง