วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อใช้ในโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้าง็เหมาซ่อมแซมรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บค-9526 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ Y-150 ของรถบรรทุกขนขยะ ทะเบียน 80-6420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโค้งสวรรค์-เชื่อมบ้านโนนทอง หมู่ 2 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)