วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา (ท่อเมนต์) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเดื่อพัฒนา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังปั้มน้ำมัน พีที หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จำนวน 10 อาคาร ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำ (ท่อเมนต์) ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา สารส้ม-ก้อนใหญ่ คลอรีน ๖๕% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลเพื่อเป็นรางวัลแก่นักกีฬาและถ้วยรางวัลเพื่อเป็นรางวัลแก่นักกีฬาสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ?โนนทันเกมส์? ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำกลองเพล หมู่ 4 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมอกระโดน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง