วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนงวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนร่มเกล้า , โรงเรียนบ้านโนนทัน , โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา , โรงเรียนบ้านภูพานคำ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำกลองเพล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปา ซอยกลางหมู่บ้านห้วยเดื่อเหนือ หมู่๙ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาซอยศรีพล บ้านห้วยเดื่อเหนือ หมู่๙ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำหรับใช้เป็นห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขุดลอกฝายบ้านฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 7 บ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่ลานจอดรถแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในตำบลโนนทัน จำนวน 13 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง