วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกวัดถ้ำกลองเพล - เชื่อมต่อสวนหินธานี หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคำน้ำส้ม - เชื่อสายสีรุ้ง หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ (จากบริเวณบ้านนางนาง วรเพชร - ถึงลำห้วยเดื่อ ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง