วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 บ้านโค้งสวรรค์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกกกดู่-ไร่นายสี สาคลี หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม-ก้อนใหญ่ คลอรีน 65% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง