วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา กองช่าง 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือในการจัดทำแนวป้องกันไฟ ตามโครงการอบรมและจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณะสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการและสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขฯ 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ไดโนเสาร์เคลื่องไหวได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง