วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถครุภัณฑ์รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 81-2971 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัรฑ์รถยนต์ฟอร์ด ทะเบียน บค-9526 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กข 4069 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกกกดู่-ไร่นายสี สาคลี หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว และส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเกษตรหมู่บ้าน ประจำปี 2566 ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว และส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเกษตรหมู่บ้าน ประจำปี 2566 ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง