วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะพับ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว และส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเกษตรหมู่บ้าน ประจำปี 2566 ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งเวทีตามโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว และส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเกษตรหมู่บ้าน ประจำปี 2566 ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ 7 บ้านภูพานคำ ผิวจราจรกว้าง 5 .00 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพ่อเหมือน หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุปรัตน์ถา หมู่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเดือนห้า หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนขยะ ทะเบียน 81-4663 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง