วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแก้ไขปัญหาร่องระบายน้ำบ้านโนนทัน หมู่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนน้ำเสียไหลลงบริเวณหน้าบ้าน หมู่10 บ้านห้วยเดื่อพัฒนา ตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำทะเบียน บก-๓๐๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปากองช่าง ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสารส้ม-ก้อนใหญ่ คลอรีน ๖๕% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก-๓๐๖๖ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง