วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามสำหรับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่างจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปปรับปรุงหลังคา ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายะชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์วัสดุ รถยนต์อีซูซุ ทะเบียน 80-6420 กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงานNotebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านห้วยเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านห้วยเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง