วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโค้งสวรรค์-เชื่อมบ้านโนนทอง หมู่ 2 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์รถยนต์กระเช้าไฟฟ้ายี่ห้อ ฮีโน่ สีส้ม ทะเบียน 81-2971 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง ใบเสร็จประปา,ขยะมูลฝอย,บัตรเด็ก,บัตรผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานตามรายการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อม/สร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete สายสามแยกบ้านอ่างบูรพา -ภูหินลาดช่อฟ้า หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผิวจราจร Asphalt Concrete องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)