วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก-๓๐๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 จากบ้านนายกองสิน ชมภูประเสริฐ - บ้านนางสาวภัทราภร วรรณสุด หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเดื่อพัฒนา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการสำรวจสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลโนนทัน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลโนนทัน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (จากบ้านนายสมหมาย - ถึงบ้านนางลำเพลิน ทูลทรัพย์ ) หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 จากบ้านนายกองสิน ชมภูประเสริฐ - บ้านนางสาวภัทราภร วรรณสุด หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเดื่อพัฒนา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำจากสามแยกถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 210 - ถึงลำห้วยเดื่อพร้อมรื้อท่อเรียงใหม่ พร้อมก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็กตระแกรงซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการสำรวจสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลโนนทัน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลโนนทัน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง