วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 3 บ้านโค้งสวรรค์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสำหรับจัดประชาคมและวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อใช้ในโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้าง็เหมาซ่อมแซมรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บค-9526 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ Y-150 ของรถบรรทุกขนขยะ ทะเบียน 80-6420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง