วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะฯ บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะฯ บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 กว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลีย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,794 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 สายคุ้มน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 สายคุ้มซับบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 คุ้มน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเย็บเล่มเอกสาร ?ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มล. จำนวน 9,820 กล่องๆละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายภายปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงาน เก็บขนและกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เลขที่ครุภัณฑ์ 461-55-0011 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง