วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการและสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขฯ 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ไดโนเสาร์เคลื่องไหวได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา สารส้ม-ก้อนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563 และปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง