วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2562
ซื้อตั๋วบริการตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 พฤษภาคม 2562 และปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปากองช่าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา สารส้มใส - คลอรีน 65% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาพนักงานสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 (จัดทำแผนที่แม่บทต่อเนื่อง) จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 8,000.-บาท เป็นเงิน 48,000.-บาท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ? 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง