วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บของสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางรองเท้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้ พนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามสำหรับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่างจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปปรับปรุงหลังคา ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายะชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง