วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2563
ซื้อค่่าวัสดุเวชภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันควบคุมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ อบต.โนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก-3066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป (รางรูปตัวยู) สายข้างหนองบัวใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนทัน และโครงการวางท่อระบบน้ำทิ้งระบบประปาหมู่บ้านบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัวในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูป (รางรูปตัวยู) สายกลางบ้านแยกซอยหนองขุ่น หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ รถยนต์อีซูซุ ทะเบียน 80-6420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง