วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสารส้ม-ก้อนใหญ่ คลอรีน ๖๕% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก-๓๐๖๖ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 (นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างดำเนินการค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และต่อโดเมนเนม(สัญญาต่อเนื่อง)ขององการบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถ้ำกลองเพล หมู่ 4 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดภูน้อย-เชื่อมบ้านถ้ำกลองเพล หมู่ 4 โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวเดิม บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 6 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง