วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองแวงกุดโสน บ้านโค้งสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน น-3066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุกีฬา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน น-3066 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (บริเวณตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ) โดยใช้รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 95-128 เป็นจำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการงานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล ม.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว ที่มีอายุเกิน 5 ปี จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา กองช่าง 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง