วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตประจำหมู่บ้าน (ศาลปู่) บ้าห้วยเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูป(รางรูปตัวยู) พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ 9 และโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตั๋วตลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายหน้าศาลากลางบ้าน หมู่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยเดื่อพัฒนา หมู่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการถมดินสร้างลานจอดรถบริเวณศาลาฌาปณสถานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง