วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน-เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ (นาพ่อสี) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่างบูรพา-เชื่อมบ้านโนนทัน (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทัน-เชื่อมพีซีแรนซ์ หมู่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน (ซอยพ่อขจัด) หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซุซุ ทะเบียน 80-6420 หนองบัวลำภู สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำขบวนแห่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตามโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลโนนทัน ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกภูหินลาดช่อฟ้า ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ 7 บ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านอ่างบูรพา (คุ้มใต้) หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง