วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสสริมเหล็กสายคำผักกูด หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอกระโดนใต้ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเดื่อพัฒนา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็กตระแกรงซอยกลางหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็กตระแกรง หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ รถยนต์ฟอร์ด ทะเบียน บค-๙๕๒๖ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยว ทำรั้วสถานที่พักขยะตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ผู้ใหญ่, เด็ก และใบเสร็จขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง