วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน น-3066 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (บริเวณตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ) โดยใช้รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 95-128 เป็นจำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการงานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล ม.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว ที่มีอายุเกิน 5 ปี จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา กองช่าง 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือในการจัดทำแนวป้องกันไฟ ตามโครงการอบรมและจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณะสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง