วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็กตระแกรงซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการสำรวจสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลโนนทัน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลโนนทัน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก-3066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮและรถบรรทุก 6 ล้อ ขนย้ายกากยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนทัน หมู่ที่ 1,2,8,9 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางประนอม (จากบริเวณบ้านนางประนอม คำแสน - บ้านนายประดิษฐ์ ยิ่งยอด) หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสัมฤทธิ์ ไชยวงษ์ - ทางแยกสวนหินธานี หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าเมรุวัดถ้ำอ่างบูรพา หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่นายหนูเพียร เสนศรี หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยผ้าป่า - ถึงถนนลาดยางสาย 210 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเดื่อพัฒนา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง