วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย ใบเสร็จน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคำน้ำส้ม - เชื่อสายสีรุ้ง หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มเกล้า หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟาร์มวัว หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกวัดถ้ำกลองเพล - เชื่อมต่อสวนหินธานี หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง