วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา สารส้มใส - คลอรีน 65% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาพนักงานสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 (จัดทำแผนที่แม่บทต่อเนื่อง) จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 8,000.-บาท เป็นเงิน 48,000.-บาท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ? 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บของสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางรองเท้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้ พนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามสำหรับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่างจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง