วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา สารส้ม-ก้อนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563 และปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อตั๋วบริการตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 พฤษภาคม 2562 และปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปากองช่าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง