วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองแวงกุดโสน หมู่ 3 บ้านโค้งสวรรค์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ 2-เชื่อมหนองขุ่น หมู่ 2 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนเกษตรน้ำลอด หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร (พร้อมลูกรังไหล่ทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐-๕๐-๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อเซพโรเรต สีดำ ทะเบียนรถเลขที่ กข -4069 หนองบัวลำภู ครุภัณฑ์เลขที่ 001-51-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา สารส้ม-ก้อนใหญ่ คลอรีน ๖๕% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง