วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคำน้ำส้ม - เชื่อสายสีรุ้ง หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ (จากบริเวณบ้านนางนาง วรเพชร - ถึงลำห้วยเดื่อ ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 บ้านโค้งสวรรค์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง