วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์ ห้องขายบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ขนาด 12 x 14 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
9  ก.พ. 2567
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
9  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดเตียมสถานที่ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด โนนทันเกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนามแข่ง ,กีฬา และถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด โนนทันเกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โนนทันเกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง