วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวน 2เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา สารส้ม-ก้อนใหญ่ คลอรีน 65% กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ครุภัณฑ์ เลขที่ 054-59-005 และ 054-59-006 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนมิถุนายน- ตุลาคม 2562 และนมปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนมิถุนายน- ตุลาคม 2562 และนมปิดภาคเรียน
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดจำนวน ๔ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดยการลงลูกรัง) สายมิยาซาว่า หมู่ 7 บ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์อีซูซุ (รถบรรทุกขยะ) ทะเบียน 80-6420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง