วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกกกดู่-ไร่นายสี สาคลี หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม-ก้อนใหญ่ คลอรีน 65% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถครุภัณฑ์รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 81-2971 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัรฑ์รถยนต์ฟอร์ด ทะเบียน บค-9526 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง