วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมไดโนเสาร์ ที่สวนอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park ) พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในตำบลโนนทัน จำนวน 13 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคารพิพิธภัรฑ์หอยหิน รหัส ๐๗๒-๔๖-๐๐๑ (โรงฉายภาพยนตร์ ๔ มิติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านภูพานคำ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 80 ? 6420 กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
14  ธ.ค. 2566
โครงการก่อสร้งอาคารอเนกประสงค์ แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู