วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างโครงการขุดลอกฝายบ้านฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 7 บ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว120 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำกลองเพล ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูพานคำ-เชื่อมหัวสนาม หมู่ที่ 7 บ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
10  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงปุ๋ย หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
9  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ขนาด 12 x 14 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีพล หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสสริมเหล็กสายคำผักกูด หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง