วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กข 4069 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกกกดู่-ไร่นายสี สาคลี หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว และส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเกษตรหมู่บ้าน ประจำปี 2566 ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว และส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเกษตรหมู่บ้าน ประจำปี 2566 ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะพับ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว และส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเกษตรหมู่บ้าน ประจำปี 2566 ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งเวทีตามโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว และส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเกษตรหมู่บ้าน ประจำปี 2566 ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ 7 บ้านภูพานคำ ผิวจราจรกว้าง 5 .00 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)