วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยเดื่อพัฒนา หมู่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการถมดินสร้างลานจอดรถบริเวณศาลาฌาปณสถานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย ตามโครงการป้องกันควบคุมกรณีการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ อบต.โนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันควบคุมกรณ๊เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ อบต.โนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองงช่าง 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง