วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควัน ครุภัณฑ์เลขที่ 054-59-005และ006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด51-80 คน(ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มิ.ย. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาตามโครงการปรับพื้นที่และถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำกลองเพล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการแก้ไขปัญหาถนนทรุดและท่อชำรุด หมู่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้รถขุดตีนตะขาบขนาด 95-128 เป็นจำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลผ่านหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก-3066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องยนต์รถไถเดินตาม (เครื่องยนต์ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการแก้ไขปัญหาร่องระบายน้ำบ้านโนนทัน หมู่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง