วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
จ้าง๋ซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินตำบลโนนทัน(เสื้อ ,กางเกง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน (เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน (เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหน้าบ้านนางวงเดือน อัคฮาด) หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทันน้อยพีซีแรนซ์ หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน (เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง