วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยสีเสียด (ต่อจากสถานที่ก่อสร้างเดิม) จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเยาวราชสาม หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเดื่อพัฒนา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ( โดยการเสริมผิว Asphalt Concrete ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยสีเสียด (ต่อจากสถานที่ก่อสร้างเดิม) จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยเดื่อเหนือหนึ่ง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ( โดยการเสริมผิว Asphalt Concrete ) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.80 ? 4.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ 7 บ้านภูพานคำ ผิวจราจรกว้าง 5 .00 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง