นายขนบ หวานเสร็จ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
 

นายตาม ท้าวพา
รองนายก อบต.

นายอนุสรณ์ ศรีเงินดี
เลขานุการนายก

นางบุญไทย บุญมา
รองนายก อบต.

นายสุพรรณ แก้ววิชัย
ประธานสภาฯ

นายพิทักษ์ ชื่นตา
รองประธานสภาฯ

นายอุทิศ พรมแก้ว
เลขานุการสภาฯ

นายบรรหาร จันทะสอน
ส.อบต.หมู่ที่ 1

นายวิชัย ประชารักษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายสมภาร พาพิมล
ส.อบต.หมู่ที่ 3

นายเคน บูรณาเวช
ส.อบต.หมู่ที่ 3

นายวสรร ศรีลาวงค์
ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายสุดใจ ขันธเนตร
ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายไพรวัลย์ ผูกพัน
ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายสมศักดิ์ ป่าโพธิ์ขัน
ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายทองดี ณรงค์ฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นางปรีดาภรณ์ ศรีสุขา
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสันติ แก้วขันตี
ส.อบต.หมู่ที่ 7


ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายสมเดช บุญมา
ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายบดินทร์ วิเศษหมื่น
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายพีระชัย สิทธิจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายสมศรี นารา
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นางสมัย ช่อจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ
ปลัด อบต.

นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล
รองปลัด อบต.
ติดต่อ 08 3355 1244

นายราเชนทร์ สุขสบาย
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ 09 8656 4868

นางสาวสกุลตรา พุทธเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเรืองฤทธิ์ นิยม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางณิชา ยอดสะเทิ้น
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจรรจิรา ชาวสวย
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ

นายสายัญ แสงสุวรรณ
ผู้ช่วย จนท.ประชาสัมพันธ

นางสาวศุภนิดา ตรีกุล
ผู้ช่วย จนท.ประชาสัมพันธ์

นางสาววิชุดา พลนามอินทร์
ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอภิชาติ สุวรรณพิมพ์
ผู้ช่วย จนท.บริหารงานทั่วไป

นายจีระศักดิ์ พุทธเสน
พนักงานขับรถยนต์

นายสุริยา วิริยะภาพ
พนักงานขับรถยนต์

นายแพง แก้ววงษา
คนสวน

นายธีระวัฒน์ ผลาผล
คนงานเกษตร
 
 
 

นางสนุภา พุทธามา
ผู้อำนวยการกองคลัง
ติดต่อ 08 7774 8229
 

นางสาวณิชกานต์ จันทร์กันสิน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางรัชนี ดุลบดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางณิชาภัทร สุขสบาย
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธนาภา จิตร์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนฤมล สาณีย์
ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้

นางสาวสุพัตรา พันพยัก
จนท.ขายบัตรพิพิธพัณฑ์ฯ

นายสิทธิ์ อินทรสอน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ 08 9944 6255
 

นายวิโรจน์ แสงไกร
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี
นายช่างโยธา
 

นายอนุพงษ์ ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวีระยุทธ ธนานันท์
ผู้ช่วยช่างโยธา

นางสาวสุวรรณา ด้วงเคน
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ

นายวิทยา พ้องเสียง
ผู้ช่วย จนท.การประปา

นางสาวอ้อนจันทร์ คงศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ 08 7919 8187

นายราเมต จันใด
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายอลงกรณ์ จำหนองโพธิ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ

นายคมกริช ดอนจันทร์ใต้
พนักงานเวชกิจ

นายพูลศักดิ์ พุทธเสน
พนักงานเวชกิจ

นายศิลธุวา คูณขุนทด
พนักงานเวชกิจ

นายอนันต์ เพชรเกลือน
พนักงานเวชกิจ

นายสันติภาพ พรมจารย์
พนักงานขับรถกู้ชีพ

นายไม มะโพธิ์ศรี
คนงานทั่วไป

นายสมาน ม่วงสนิท
คนงานทั่วไป

นายปรีชา อุ่นใจ
คนงานทั่วไป

นางสาวอริสา สุปมา
พนักงานจ้าง

นางสาวดวงพร ชินโคตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ติดต่อ 09 8586 5143
 

นางปิยะวรรณ พันธ์เพียง
ครู คศ.1

นางสาวอุบลสิริ ชามนตรี
ครู คศ.1

นางลักษมณ ปาสามะโน
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววราพร ท่าเดื่อ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 

นางประยงค์ อ่อนละมุน
ผู้ดูแลเด็ก

นางเกน ตามชัยภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวภาวิณี เพียภิรมย์
ผู้ดูแลเด็ก
   

นางสาวสุรีย์พร บัวผัน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายอารยัน พันเพียง
นักพัฒนาชุมชน