องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2563


ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นำโดย นางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นำโดย นายสุพรรณ แก้ววิชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สำนักงานปลัด นำโดย นายราเชนทร์ สุขสบาย หัวหน้าสำนักปลัด กองคลัง นำโดย นางณัฐวิภา บุญแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง นำโดย นายทรงชัย ราชภักดี ผู้อำนวยการ กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางสาวอ้อนจันทร์ คงศิลป์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำโดย นางสาวดวงพร ชินโคตร ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม นำโดย นางสาวสุรีย์พร บัวผัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรผู้ปลูกลำไยร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2563 ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน (919) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

2020-08-20
2020-08-20
2020-08-20
2020-07-16
2020-07-16
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-26