องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สภา อบต.


 

  นายสุพรรณ แก้ววิชัย
 
  ประธานสภา อบต.
โนนทัน
 

 


นายบรรหาร จันทะสอน  
  รองประธานสภา อบต.โนนทัน  

 

  นายธนกร อุปรัตน์ถา
  เลขานุการสภา อบต.โนนทัน  
นายสมภาร พาพิมล นายอาทิตย์ พินโยศรี นายอภิศักดิ์ บริรักษ์พัฒนกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 5
     
นายอนุชาติ ล้อมจันทร์ นายสุพจน์ สิงหานาโท นางสาวพิสมัย จอมหงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 8


นางสาวภัทราพร วรรสุด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 10