องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สภา อบต.


 

  นายสุพรรณ  แก้ววิชัย   
  ประธานสภา อบต.
โนนทัน
 

 


 นายพิทักษ์  ชื่นตา  
  รองประธานสภา อบต.โนนทัน  

 
  นางปรีดาภรณ์  ศรีสุชา
  เลขานุการสภา อบต.โนนทัน  
     
 นายบรรหาร  จันทะสอน
นายวิชัย  ประชารักษ์
นายสมภาร  พาพิมล
ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส.อบต.หมู่ที่ 3
       
นายธนกฤต  ศรีลาวงค์
นายสุดใจ  ขันธเนตร
นายไพรวัลย์  ผูกพัน
นายสมศักดิ์  ป่าโพธิ์ขัน
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ส.อบต.หมู่ที่ 4
  ส.อบต.หมู่ที่ 5 ส.อบต.หมู่ที่ 5
     
นายทองดี  ณรงค์ฤทธิ์
นางปรีดาภรณ์  ศรีสุขา
 นายสันติ  แก้วขันดี
  ส.อบต.หมู่ที่ 6   ส.อบต.หมู่ที่ 6   ส.อบต.หมู่ที่ 7
   
 นายสมเดช  บุญมา
นายบดินทร์  วิเศษหมื่น นายพีระชัย  สิทธิจันทร์
    ส.อบต.หมู่ที่ 8     ส.อบต.หมู่ที่ 9     ส.อบต.หมู่ที่ 9
 
 นายสมศรี  นารา
ส.อบต.หมู่ที่ 10