องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สภา อบต.


 

  นายสุพรรณ  แก้ววิชัย   
  ประธานสภา อบต.
โนนทัน
 

 


 นายพิทักษ์  ชื่นตา  
  รองประธานสภา อบต.โนนทัน  

 
  นางปรีดาภรณ์  ศรีสุชา
  เลขานุการสภา อบต.โนนทัน  
       
 นายบรรหาร  จันทะสอน
นายวิชัย  ประชารักษ์
นายสมภาร  พาพิมล
นายเคน  บูรณาเวช 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส.อบต.หมู่ที่ 3 ส.อบต.หมู่ที่ 3
       
นายธนกฤต  ศรีลาวงค์
นายสุดใจ  ขันธเนตร
นายไพรวัลย์  ผูกพัน
นายสมศักดิ์  ป่าโพธิ์ขัน
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ส.อบต.หมู่ที่ 4
  ส.อบต.หมู่ที่ 5 ส.อบต.หมู่ที่ 5
     
นายทองดี  ณรงค์ฤทธิ์
นางปรีดาภรณ์  ศรีสุขา
 นายสันติ  แก้วขันดี
  ส.อบต.หมู่ที่ 6   ส.อบต.หมู่ที่ 6   ส.อบต.หมู่ที่ 7
   
 นายสมเดช  บุญมา
นายบดินทร์  วิเศษหมื่น นายพีระชัย  สิทธิจันทร์
    ส.อบต.หมู่ที่ 8     ส.อบต.หมู่ที่ 9     ส.อบต.หมู่ที่ 9
 
 นายสมศรี  นารา
ส.อบต.หมู่ที่ 10