องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัด

     

 นายราเชนทร์  สุขสบาย


 หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสกุลตรา  พุทธเสน นางกาญจนา  พูลสาธรกูล นายวรปรัชญ์  โพธิทั
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
 
 นางณิชา  ยอดสะเทิ้น นายฐิติพรรณ แก้วเกิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวจรรจิรา  ชาวสวย

นางสาววิชุดา  พลนามอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นายจีระศักดิ์  พุทธเสน นายสุริยา  วิริยะภาพ นายธีระวัฒน์  ผลาผล
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(1) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(2) คนสวน (คนที่1)
นางลำพอง  บุญช่วย
นายแพง  แก้ววงษา นายวิถี  จ้ำหนองโพธิ์
คนสวน(คนที่2)  คนสวน ยาม
 
นางทองดี  ศรีแก้ว นางสาวสุภารัตน์ ดอกดวง นางสาวอัญชลี อุปรัตน์ถา
แม่บ้าน แม่บ้าน พนักงานจ้างเหมาทั่วไป


นางประยูร  ยางสี นางสาวนิรัชชา ชูชน
นางสาวนภาภรณ์  ชูชน
ยาม พนักงานทั่วไปแหล่งท่องเที่ยว คนงานทั่วไปอาคารหอยหิน

 

นางกาญจนา นันวิเศษ นายสุทิน  โสสุด
ยามตลาดประชารัฐฯ
แม่บ้านตลาดประชารัฐฯ ยามตลาดประชารัฐฯ

 
นายทองสูญ ทำดี
นายคมกริช  ดอนจันทร์ใต้
ยามตลาดประชารัฐฯ คนสวน