องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

     

 นายราเชนทร์  สุขสบาย


 หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสกุลตรา  พุทธเสน นางกาญจนา  พูลสาธรกูล นางณิชา  ยอดสะเทิ้น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายวรปรัชญ์  โพธิทัต นายฐิติพรรณ แก้วเกิด
นักพัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวศุภนิดา  ตรีกุล นางสาวจรรจิรา  ชาวสวย นางสาววิชุดา  พลนามอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

นายจีระศักดิ์  พุทธเสน
นายสุริยา  วิริยะภาพ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(1)
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(2)
 นายธีระวัฒน์  ผลาผล นายแพง  แก้ววงษา นายวิถี  จ้ำหนองโพธิ์
คนงานเกษตร  คนสวน ยาม

นางทองดี  ศรีแก้ว นางสาวสุภารัตน์ ดอกดวง นางลำพอง  บุญช่วย
แม่บ้าน แม่บ้าน คนสวน


นางประยูร  ยางสี
นางสาวนภาภรณ์  ชูชน
พนักงานจ้างเหมาบริหารทั่วไป
คนงานทั่วไปอาคารหอยหิน

นางสาวพรรณนิภา ศรีลาวงศ์ นางสาวจิรัฏฐ์ ปรัชญ์วรกิตติ์
นางสาวอัฐชลี อุปรัตน์ถา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป พนักงานจ้างเหมาทั่วไป พนักงานจ้างเหมาทั่วไป

 
  นางกาญจนา นันวิเศษ

  แม่บ้านตลาดประชารัฐฯ