องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

     

 นายราเชนทร์  สุขสบาย


 หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสกุลตรา  พุทธเสน นางกาญจนา  พูลสาธรกูล นางณิชา  ยอดสะเทิ้น  นายวรปรัชญ์  โพธิทัต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักพัฒนาการท่องเที่ยว


นางสาวศุภนิดา  ตรีกุล
นางสาวจรรจิรา  ชาวสวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์(1)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิชุดา  พลนามอินทร์ นายจีระศักดิ์  พุทธเสน นายสุริยา  วิริยะภาพ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(1) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(2)
 นายธีระวัฒน์  ผลาผล นายแพง  แก้ววงษา นายวิถี  จ้ำหนองโพธิ์
คนงานเกษตร  คนสวน ยาม

นางทองดี  ศรีแก้ว นางสาวสุภารัตน์ ดอกดวง นางลำพอง  บุญช่วย
แม่บ้าน แม่บ้าน คนสวน


นางประยูร  ยางสี
นางสาวนภาภรณ์  ชูชน
พนักงานจ้างเหมาบริหารทั่วไป
คนงานทั่วไปอาคารหอยหิน

นางสาวพรรณนิภา ศรีลาวงศ์ นางสาวจิรัฏฐ์ ปรัชญ์วรกิตติ์
นางสาวอัฐชลี อุปรัตน์ถา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป พนักงานจ้างเหมาทั่วไป พนักงานจ้างเหมาทั่วไป

 
  นางกาญจนา นันวิเศษ

  แม่บ้านตลาดประชารัฐฯ