องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัด

-ว่าง-
 หัวหน้าสำนักปลัด

-ว่าง-
นางกาญจนา  พูลสาทรกูล นายวรปรัชญ์  โพธิทัต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

-ว่าง- นายฐิติพรรณ แก้วเกิด
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายจีระศักดิ์  พุทธเสน นายสุริยา  วิริยะภาพ นางสาวจรรจิรา  ชาวสวย
พนักงานขับรถยนต์(คันที่ 1) พนักงานขับรถยนต์(คันที่ 2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


-ว่าง-
นางสาวขนิษฐา  จันทวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(คนที่ 1)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(คนที่ 2)

นายธีระวัฒน์  ผลาผล
นางลำพอง  บุญช่วย
คนสวน (คนที่1)
คนสวน (คนที่2)

นางทองดี  ศรีแก้ว นางสาวมาริสา  เหล่าพุทธา
นายพงษ์พัฒน์  บุญช่วย
แม่บ้าน จ้างเหมาบริการ คนสวน(คนที่ 1)
นายวรนาถ  ประชุมชัย นางสาวปุณยนุช  บรรพต นางสาวเครือวัลย์ คำบอนพิทักษ์
คนสวน (คนที่ 2) แม่บ้านแหล่งท่องเที่ยว แม่บ้านตลาดประชารัฐฯ

นางสาวเบญจมาศ  มีศิลป์
นางสาวอรธิดา  ผลาพล นางสาวจงรัก  ทองนาเพียง
พนักงานทั่วไปแหล่งท่องเที่ยว
 (คนที่ 1)
พนักงานทั่วไปแหล่งท่องเที่ยว
 (คนที่ 2)
พนักงานทั่วไปอาคารหอยหิน

นายแพง  แก้ววงษา นายเอกพัฒน์  ลาลด นายทองสูญ  ทำดี
จ้างเหมาบริการ
ยาม(กลางวัน) ยามลานค้าชุมชน(กลางวัน)


นายสุทิน  โสสุด นายเหลน วิสุงเล
นายพีรวิชญ์  สมพรภู่ประเสริฐ
ยามลานค้าชุมชน(กลางคืนคนที่ 1) ยามลานค้าชุมชน(กลางคืนคนที่ 2) จ้างเหมาบริการนางสาวสุนันทา คำแสน


แม่บ้านโรงฉายภาพยนตร์ 5มิติ