องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัด


     

 นายราเชนทร์  สุขสบาย


 หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
นางกาญจนา  พูลสาธรกูล นายวรปรัชญ์  โพธิทั
นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
 
 นางณิชา  ยอดสะเทิ้น นายฐิติพรรณ แก้วเกิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานนายจีระศักดิ์  พุทธเสน นายสุริยา  วิริยะภาพ นางสาววิชุดา  พลนามอินทร์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(1) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(2) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจรรจิรา  ชาวสวย
นายธีระวัฒน์  ผลาผล นางลำพอง  บุญช่วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนสวน (คนที่1) คนสวน (คนที่2)

นายแพง  แก้ววงษา นายพงษ์พัฒน์  บุญช่วย

จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการนางทองดี  ศรีแก้ว นางสาวปุณยนุช  บรรพต นางกาญจนา นันวิเศษ
แม่บ้าน แม่บ้าน แม่บ้านตลาดประชารัฐฯนางสาวอรธิดา  ผลาพล
นางสาวนิรัชชา ชูชน
นางสาวนภาภรณ์  ชูชน
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป พนักงานทั่วไปแหล่งท่องเที่ยว คนงานทั่วไปอาคารหอยหิน


นางสาวรุ่งทิวา  ผลาพล นางสาวอัญชลี อุปรัตน์ถา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
นายประยูร  ยางสี นายสุทิน  โสสุด นายทองสูญ  ทำดี
ยาม ยามลานค้าชุมชน ยามลานค้าชุมชน


นายเอกพัฒน์  ลาลด

ยามลานค้าชุมชน