องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

     

 นายราเชนทร์  สุขสบาย

 หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสกุลตรา  พุทธเสน นางกาญจนา  พูลสาธรกูล นางณิชา  ยอดสะเทิ้น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 นายวรปรัชญ์  โพธิทัต
นักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาวศุภนิดา  ตรีกุล นายสายัญ  แสงสุวรรณ นางสาวจรรจิรา  ชาวสวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิชุดา  พลนามอินทร์ นายจีระศักดิ์  พุทธเสน นายสุริยา  วิริยะภาพ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(1) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(2)
 นายธีระวัฒน์  ผลาผล นายแพง  แก้ววงษา นายวิถี  จ้ำหนองโพธิ์
คนงานเกษตร  คนสวน ยาม

นางทองดี  ศรีแก้ว นางสาวเสาวดี  แก้ววงษา นางลำพอง  บุญช่วย
แม่บ้าน แม่บ้าน คนสวน

นายสัมฤิทธิ์  บุญประคม
นางประยูร  ยางสี
นางสาวนภาภรณ์  ชูชน
ยาม
พนักงานจ้างเหมาบริหารทั่วไป
คนงานทั่วไปอาคารหอยหิน

 
นางสาวพรรณนิภา ศรีลาวงศ์
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป