องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

 
นายสิทธิ์  อินทรสอน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 นายวุฒิพงษ์  สายบุญมี
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
     
 นายอนุพงษ์  ศรีบุญเรือง
นายวีระยุทธ  ธนานันท์
นางสาวสุวรรณา  ด้วงเคน
 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 นายเทอดพงษ์  ยางสี นายพูลศักดิ์  พุทธเสน นายเหลน  วิสูงเล
 พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา คนงานทั่วไป
   
นายวินัย บุตรแก้ว    
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป