องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

 
 นายทรงชัย ราชภักดี
 ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเจนภพ ชัยภูมิ นายวุฒิพงษ์  สายบุญมี
วิศวกรปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอนุพงษ์  ศรีบุญเรือง นายวีระยุทธ  ธนานันท์ นางสาวสุวรรณา  ด้วงเคน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเทอดพงษ์  ยางสี นายพูลศักดิ์  พุทธเสน นายวรุจ  วิสุงเล
 พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา คนงานทั่วไป

นายวินัย บุตรแก้ว นายอวิรัตน์  วิริยะภาพ
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป  พนักงานขับรถยนต์