องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 นางสาวดวงพร  ชินโคตร
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 นายอนุพันธ์  ชัยคำ  -ว่าง-
 -ว่าง-
นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการนางปิยะวรรณ  พันธ์เพียร
นางลักษมณ  จันทาเทพ
นางสาววราพร  ท่าเดื่อ
ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๑

   
 นางสาวปิยวรรณ  บุญมา
นางสาวภาวิณี  เพียภิรมย์ นางประยงค์  อ่อนละมุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

นางสาวปิยธิดา พันธ์เพียร นางสาวเพ็ญนภา  ขึมสันเทียะ นางน้ำฝน สารักษ์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กนายพรรษา  สิมมา

ภารโรง