องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 นางสาวดวงพร  ชินโคตร
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 นายอนุพันธ์  ชัยคำ
นักวิชาการศึกษา
 
 
 
 นางปิยะวรรณ  พันธ์เพียง
 
นางลักษมณ  จันทาเทพ
ครู (ครูชำนาญการ)
 ครู (ครูชำนาญการ)
 ครู
   
 นางสาววราพร  ท่าเดื่อ   นางประยงค์  อ่อนละมุน นางสาวภาวิณี  เพียภิรมย์
ครู คศ.1  ผู้ช่วยครู  ผู้ช่วยครู

นางสาวเพ็ญนภา  ขึมสันเทียะ นางสาวฐิติพร  ละดาห์ นางน้ำฝน สารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก