องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 นางสาวดวงพร  ชินโคตร
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายแมน แก้วอาจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   
 
 นางปิยะวรรณ  พันธ์เพียง
 นางสาวอุบลสิริ  ชามนตรี
นางลักษมณ  จันทาเทพ
ครู คศ.2
 ครู คศ.2
 ครู คศ.1
   
 นางสาววราพร  ท่าเดื่อ  นางสาวฐิติพร  ละดาห์  นางสาวเพ็ญนภา  ขึมสันเทียะ
ครู คศ.1 ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 
 

 นางประยงค์  อ่อนละมุน

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
   นางสาวภาวิณี  เพียภิรมย์
 นางสาวประภัสสร เคนดี  
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ