องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 นางสาวดวงพร  ชินโคตร
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   
 
 นางปิยะวรรณ  พันธ์เพียง
 นางสาวนรินทร์ธร  ชามนตรี
นางลักษมณ  จันทาเทพ
ครู คศ.2
 ครู คศ.2
 ครู คศ.1
   
 นางสาววราพร  ท่าเดื่อ   นางประยงค์  อ่อนละมุน นางสาวภาวิณี  เพียภิรมย์
ครู คศ.1  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวประภัสสร เคนดี นางสาวเพ็ญนภา  ขึมสันเทียะ นางสาวฐิติพร  ละดาห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก