องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
  นางสาวทัศนีญ์  ชมภูวิเศษ
 
  ปลัด อบต.โนนทัน  
     
  นายธนสิทธิ์  พูลสาทรกูล
 
  รองปลัด อบต.โนนทัน
 
     
นายราเชนทร์  สุขสบาย
นางณัฐวิภา บุญแก้ว
นายทรงชัย ราชภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวดวงพร  ชินโคตร นางสาวอ้อนจันทร์  คงศิลป์ นางสาวสุรีย์พร  บัวผัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม