องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายธนสิทธิ์  พูลสาทรกูล
รองปลัด อบต.โนนทัน
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โนนทัน
โทร.095-1722722
 
นายธนสิทธิ์  พูลสาทรกูล
รองปลัด อบต.โนนทัน
โทร. 083-3551244
   
นายราเชนทร์ สุขสบาย -ว่าง-
นายทรงชัย ราชภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวดวงพร  ชินโคตร นางสาวอ้อนจันทร์  คงศิลป์ นางสาวสุรีย์พร  บัวผัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม