องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นางสาวอ้อนจันทร์  คงศิลป์
 
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
   

นางสาวรุ่งนภา  สิมลี
 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

นางสาวอัญชลี อุปรัตน์ถา
นายราเมต  จันใด นายพยนต์  ลัทโล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถขนขยะ พนักงานขับรถกู้ชีพนายอุทร  ทองมีลา
นายเหมะราช  เหมะธุลิน  นายอนันต์  เพชรเกลื่อน
จ้างเหมาบริการ
คนงาน (ประจำรถขยะ)
คนงาน(ประจำรถกู้ชีพ)
นายชัชวาลย์  อุปรัตน์ถา
นายศิลธุวา  คุณขุนทด

คนงาน(ประจำรถขยะ) คนงาน(ประจำรถกู้ชีพ)
 
 


นายบุญถม  จันทาเทพ
นางสาวกนกพร บุญสร้าง

คนงาน(ประจำรถขยะ) คนงาน(ประจำรถกู้ชีพ)


 


นายจีรวัฒน์  วิริยะภาพ


คนงาน(ประจำรถกู้ชีพ)