องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    แนวทางการพัฒนา
    1.  การจัดทำแผนแม่บทชุมชน  และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ
    2.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และประชาชนทั่วไป
              3.  พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน
    ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัว  และหัตถกรรมไทย
    ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
    ๖.  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ
    ๗.  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
    ๘.  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
    ๙.  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
    ๑๐. การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว
    11. ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตร
      ยุทธศาสตร์ ที่   2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
    แนวทางการพัฒนา
         1.  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร
    2.  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    3.  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ
    4.  พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ  เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพหรือศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
    5.  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
    ยุทธศาสตร์ ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
          แนวทางการพัฒนา
    1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
    3.  สร้างเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
    4.  จัดระบบบริการทางการแพทย์  และสาธารณสุข
    5.  การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๖.  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๗. พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
    ๘.  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
    ๙.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
     ๑๐. ส่งเสริมแพทย์แผนไทย  และสมุนไพรไทย
    ๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ
    ๑๒. ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ
    ๑๓. สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น
    ๑๔. ส่งเสริมการสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ
    ๑๕. การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง
    ๑๖. การบริการประชาชน
    ๑๗. การส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ
    ยุทธศาสตร์ ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          แนวทางการพัฒนา
1.  ส่งเสริมพุทธศาสนา  และศาสนาอื่นๆ
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  การละเล่นท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้าน
3.  ส่งเสริมการจัดเทศกาล  และงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
4.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น