องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ


แผนที่แม่บท ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  ได้จัดทำแผนที่แม่บทเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนารายได้ของตำบลโนนทันค่ะ



    เอกสารประกอบ

แผนที่แม่บท ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
แม่บท.1
    วันที่ลงข่าว
: 3 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง