องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน [ 14 มี.ค. 2565 ]20
2 ประกาศกำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มี.ค. 2565 ]21
3 ประกาศ เลื่อนวัน เวลา ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มี.ค. 2565 ]22
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 ก.พ. 2565 ]20
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2565 ]22
6 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 ม.ค. 2565 ]27
7 ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 14 ม.ค. 2565 ]20
8 ประกาศ มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ [ 14 ม.ค. 2565 ]27
9 ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2565 ]19
10 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2565 ]21
11 ประกาศ-ก.อบต.จ.-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบับที่-6 [ 14 ม.ค. 2565 ]16
12 รายงาน ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]16
13 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.โนนทัน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]20
14 ประกาศหลักเกณฑ์อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู (รอบการประเมินครั้ที่ 1/2565) [ 5 ต.ค. 2564 ]21
15 ประกาศ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงานประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]21
16 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 2564-2566 [ 4 ต.ค. 2564 ]17
17 การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]101
18 รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]107
19 ประกาศ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]105
20 ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 19 พ.ย. 2563 ]106
 
หน้า 1|2