องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

                      
                          
  นางสาวณิชกานต์  จันทร์กันสิน  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
    

 
นางรัชนี  ดุลบดี นางยุวธิดา  ชัยเจริญ
นางสาวอรพรรณ  รัตนพงศ์
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
   
นางนฤมล  พิมสังข์ นางสาวกัญญารัตน์  พันพยัก
นางสาวศุภลักษณ์  แก้วภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
       

 นายวิทยา  พ้องเสียง
นางศรินทิพย์  วิริยะภาพ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
 คนงาน
(ขายบัตรแหล่งท่องเที่ยว)
 
 
 นางสาวศศินันท์  บุญมา
นางนิภาธร  ลมอ่อน
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ